Ons pestprotocol

We spreken van pesten als iemand regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt, kunnen alle leerlingen en docenten slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen serieus worden genomen.

Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om er greep op te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, weten omstanders niet altijd hoe ze ermee om kunnen gaan. Tussen plagerij en pesten loopt een onduidelijke grens, die voor ieder persoonlijk verschillend is. Iedereen kan zelf aangeven wat hij als acceptabel beschouwt. Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben een taak (samen met de ouders en de leerlingen zelf ) bij het tegengaan van pesten. Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van docenten in de school en hierom kunnen vragen. Docenten dienen oog te hebben voor de signalen van leerlingen.

Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te vertellen hebben. Dat is ook de reden van het pestprotocol.Pesten kan grote gevolgen hebben voor de gepeste (onzekerheid, faalangst, depressie, zelfdoding) en de pester (problemen met sociale relaties, positief tegenover het gebruik van geweld, heeft grotere kans in het criminele circuit terecht te komen).Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. De grote vraag is hoe dat het beste kan en vooral ook hoe we dat binnen een vestiging en een onderwijsteam het beste kunnen aanpakken. De school houdt zich aan het vijfsporenbeleid uit het Nationaal onderwijsprotocol.

In het pestprotocol leest u:

  • Wat we onder pesten verstaan,
  • Over de gepeste leerling,
  • Over de pester en de meelopers,
  • Welke maatregelen de school heeft genomen om pesten te voorkomen,
  • Wat de vijfsporenaanpak inhoudt,
  • Ons stappenplan na een melding van pesten,
  • Over cyberpesten en het stappenplan na een melding van cyberpesten.

Download Pestprotocol Hofstede College als PDF-bestand.

Lees deze met een PDF-reader van Acrobat of Foxit.