Medezeggenschapsraad

Sinds 1982 bestaat de wettelijke regeling met betrekking tot de medezeggenschap op scholen. De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld voor het overleg tussen de diverse geledingen. Ook de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Dit is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Daarnaast is de MR de spreekbuis van de ouders en het schoolteam naar instellingen buiten de school (bestuur, gemeente, rijk), anderzijds het platform voor overleg tussen de ouders en het schoolteam.

De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met de school te maken hebben.

Voorbeelden van bijzondere bevoegdheden en taken zijn:

  • Vaststelling en/of wijziging van het beleid van de school
  • Meedenken over fusies of andere samenwerkingsvormen
  • Personele aangelegenheden
  • Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage
  • Instemming met schoolplan en schoolgids

Omdat de school deel uitmaakt van de Haagse Regio is er medezeggenschap op regioniveau. Er is een Regioraad (RR). Onze Medezeggenschapsraad wordt door een personeelslid in de Regioraad vertegenwoordigd. De Hofstede blijft via de Regioraad op de hoogte van de inhoud van de vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het Voortgezet Onderwijs van de stichting Lucas Onderwijs.

We streven er naar elk schooljaar minstens 4 keer bij elkaar te komen. Vergaderingen zijn bijna altijd openbaar, agenda en notulen liggen ter inzage op de school.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 gekozen ouders en 4 gekozen personeelsleden. Onder het personeel wordt er jaarlijks verkiezingen gehouden voor één plaats in de Medezeggenschapsraad. Mochten ouders zich beschikbaar willen stellen kan dit door een mail te sturen naar dhr. J. van der Velden

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

oudergeleding: personeelsgeleding:
mevr. J. van der Veen mevr. C. Timmers
Dhr. A. Tuin dhr. W. Happee
dhr. D. van Baarle
dhr. J. v.d. Velden (voorzitter)

Dhr. van der Velden vertegenwoordigt de school in de Regioraad van de Haagse Regio.