Het MBO-examen en -diploma

We bieden op school de MBO Entree opleiding aan. De lesinhoud van deze opleiding is geïntegreerd in de lesinhoud van onze eigen school. Het examen wordt afgenomen door ROC-Mondriaan, nadat leerlingen hun Diploma Praktijkonderwijs gehaald hebben.

In het 4e en 5e leerjaar bouwen de leerlingen een examenportfolio op voor hun praktijkschooldiploma. De leerlingen die ook hun Entree-diploma willen behalen moeten daar extra bewijzen in verzamelen om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoen wat betreft burgerschap, stage en een keuzedeel.

Daarnaast wordt er naar het eindniveau taal en rekenen gekeken. Dit moet voldoen aan de eindeisen die in het kwalificatiedossier staan. Er wordt een centraal theoretisch examen afgelegd op de onderdelen lezen, luisteren en rekenen. De onderdelen schrijven, spreken en gesprekken voeren worden beoordeeld door een taalassessor van het Mondriaan College. Er volgt een gesprek over de ontwikkeling van de leervaardigheden en een portfoliocontrole. Ook moeten de leerlingen een Proeve van Bekwaamheid afleggen, dit is een praktische examenproef die wordt beoordeeld door een assessor van het Mondriaan College.

Als alle onderdelen zijn afgerond wordt er een examendossier ingeleverd bij de examencommissie van het Mondriaan College en die bepaald uiteindelijk of de leerling het diploma heeft behaald.

Het diploma wordt gemaakt door het Mondriaan College en ook door hun directeur ondertekend.